Natur- och kulturvärden

Röse i betesmarken Röse i betesmarken

Markerna runt Fiastaden har höga naturvärden, Här finns växtarter (stagg, liten blåklocka, gråfibbla, vårbrodd, mandelblom, gökärt, ängsvädd, knägräs) och vegetationstyper som visar på långvarig hävd. Dessa arter och vegetationstyper kräver särskild skötsel( ex. bete) för att långsiktigt kunna leva vidare.(källa:länsstyrelsens inventering)

Tranorna som kommer varje år, tycker också om att vara i beteshagarna
Blommande äppelträd Blommande äppelträd

Området har även höga värden knutna till träd (bl.a. äldre grov ek och asp) samt höga kulurhistoriska värden (fossil åkermark, röjningsrösen, gravrösen, stenmurar o.dyl.) källa: länsstyrelsens inventering