Historia- Natur och kulturvärden

Fiastaden har under lång tid varit boplats. Namnet Fiastaden kommer enligt sägnen från att danskarna (fienden) slog läger här inför bl.a. slaget på Åsunden, då Sten Sture sårades.

Därav namnet "Fiendestoden" som senare har blivit "Fiastaden".

Gotlandsfåren  bland odlings- och gravrösen Gotlandsfåren bland odlings- och gravrösen

Fiastaden var också en period torp under Fästereds gård.

Här finns många historiska minnesmärken i form av fosill, odlingsrösen,stenmurar, gravrösen, ruiner efter källare mm.

Markerna runt Fiastaden har höga naturvärden, Här finns växtarter (stagg, liten blåklocka, gråfibbla, vårbrodd, mandelblom, gökärt, ängsvädd, knägräs) och vegetationstyper som visar på långvarig hävd. Dessa arter och vegetationstyper kräver särskild skötsel( ex. bete) för att långsiktigt kunna leva vidare.(källa:länsstyrelsens inventering)

Området har även höga värden knutna till träd (bl.a. äldre grov ek och asp) samt höga kulurhistoriska värden (fossil åkermark, röjningsrösen, gravrösen, stenmurar o.dyl.) källa: länsstyrelsens inventering